03/May2019

Kết nối cơ sở dữ liệu Excel tới phần mềm thiết kế tem nhãn bartender

Kết nối cơ sở dữ liệu Excel tới phần mềm thiết kế tem nhãn bartender

Kết nối cơ sở dữ liệu excel để in nhiều mã hàng, nhiều tem nhãn cùng một lúc. Một mã hàng in cho số lượng hàng trăm tem nhãn, nhiều mã hàng sẽ in nhiều tem nhãn.
Cứ như vậy, người quản lý kho phải tạo file excel cơ sở dữ liệu hàng hóa và bắt đầu quá trình kết nối excel qua phần mềm thiết kế tem nhãn như sau:

Vào File\Database Connection Setup… để thiết lập kết nối.

Tiếp đến:Chọn Microsoft Excel. Sau đó chọn Next.

Chọn đường dẫn tới file dữ liệu Excel

Chọn File dữ liệu Excel mà muốn add. Click chọn Browse

Chọn Next.

Chọn Finish để kết thúc quá trình add file dữ liệu Excel vao Bartender

Bước 2: Thiết kế nhãn in từ file dữ liệu Excel:

Click đúp vào : Sample Text 1

Click chọn icon : Change Data Source Type

Kế đến chọn: Database Field

Sau đó chọn Next >

Chọn Finish. Đối với các trường dữ liệu khác, các bạn làm tương tự. Sau cùng chúng ta được kết quả như dưới đây:

Chúc các bạn thành công

*Nguồn: theo mavachthudo